Avís legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), Santiago Nomen (d’ara endavant, “Nomen Pintors”), Responsable de aquest lloc web, posa a disposició dels Usuaris aquesta informació, per definir les seves Condicions d’Ús. Addicionalment als continguts aquí exposats, els aspectes específics relacionats amb la protecció de les dades personals i la privadesa dels usuaris d’aquesta web es desenvolupen a les pàgines de Privadesa i Cookies.

Identitat del Responsable del Tractament

 • Denominació Social: Santiago Nomen
 • Nom comercial: Nomen Pintors
 • NIF:
 • Domicili Social: Carrer Gil-Vernet, 33, Polígon Industrial Les Tàpies43890 L’Hospitalet de l’Infant
 • Activitat: Pintura decorativa i industrial
 • Correu electrònic: s.nomen@nomenpintors.cat
 • Nom de Domini: nomenpintors.cat
 • Registre de Tractaments conforme al RGPD: Clients/Proveïdors, Llistes de Correu i Usuaris Web.

Finalitat del lloc web

El lloc web de Nomen Pintors té les finalitats següents:

 • Captació de pressupostos
 • Gestionar la llista de subscriptors i usuaris

Marc Normatiu

L’activitat d’aquest lloc web està subjecta al marc legal espanyol i europeu, concretament a les normes següents:

 • Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679, de 27 d’abril, que regula el tractament de dades personals als països de la Unió Europea.
 • Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, sobre Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPD i GDD), norma d’àmbit regional (aplicable a Espanya), i que defineix i amplia molts dels conceptes i drets presents a
 • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), norma que afecta aquelles webs que, d’alguna manera, realitzin activitats econòmiques mitjançant mitjans electrònics, com és el cas d’aquesta
 • Llei 03/2014, de 27 de març, General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (LGDCU), que regula les condicions de venda i contractació.

Condicions d’Ús i Responsabilitats

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’Usuari, comprometent-se a l’observança i el compliment rigorós de les condicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable. Nomen Pintors no es farà responsable dels danys i perjudicis, propis o tercers, produïts per l’ús inadequat d’aquest lloc web per part de l’Usuari. Les següents conductes queden terminantment prohibides per “Nomen Pintors”. Si l’Usuari comet qualsevol dels actes descrits als punts següents que sigui, a més, constitutiu d’un delicte, “Nomen Pintors” es reserva la potestat de posar-ho en coneixement de les autoritats si se’n constata la comissió:

 • Introduir o difondre virus informàtics o qualsevol altre sistema susceptible de provocar danys en els sistemes físics o lògics del propietari del domini, dels seus proveïdors o de tercers. Aquesta prohibició també inclou els scripts que es van poder inserir.
 • Reproduir sense autorització els continguts del lloc web
 • Accedir (o intentar fer-ho) a zones restringides de la plataforma sense complir les condicions exigides per a aquest accés. Així com revelar dades sobre el funcionament de la web sense autorització expressa dels administradors de la
 • Eludir (o intentar-ho) els sistemes de pagaments establerts per “Nomen Pintors”.

El contingut d’aquest web no es pot considerar, en cap cas, substitutiu d’assessorament legal. Nomen Pintors es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, en qualsevol moment i sense previ avís, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels Usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient la publicació al present lloc web. Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament de manera ininterrompuda. No obstant això, “Nomen Pintors” no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, manca de disponibilitat puntual (per exemple, caigudes del servidor, o manteniment del mateix) o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible laccés temporal a la pàgina web. L’Usuari es compromet a no utilitzar aquesta web ni, si escau, els serveis o productes que s’hi ofereixen, per a la realització d’activitats contràries a la llei, a l’ordre públic oa aquestes condicions d’ús. Per tant, “Nomen Pintors” no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts. Això no obstant, i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, “Nomen Pintors” es posa a disposició de tots els Usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o si és el cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i lordre públic. En cas que un Usuari consideri que existeix a la web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata al nostre personal. Nomen Pintors es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc web sense necessitat d’advertiment previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin les nostres Condicions d’Ús.

Propietat Intel·lectual

El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de “Nomen Pintors” o, al seu cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. 

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents, i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, modificació o transformació, sense el permís previ i per escrit. Nomen Pintors vetllarà pel compliment de les condicions anteriors, així com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a “Nomen Pintors” i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, Nomen Pintors compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. “Nomen Pintors” reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat del Responsable sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Enllaços de tercers

“Nomen Pintors” pot posar a disposició de l’usuari enllaços o altres elements que permeten l’accés cap a altres llocs web pertanyents a tercers. No comercialitzem els productes i/o serveis d’aquestes pàgines enllaçades, ni assumim cap tipus de responsabilitat sobre aquestes, ni sobre la informació que conté, ni la seva veracitat o licitud, ni de qualssevol efectes que se’n poguessin derivar. En tot cas, Nomen Pintors manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Llei Aplicable i Jurisdicció

L’idioma de redacció i interpretació d’aquest avís legal és l’espanyol. La relació entre “Nomen Pintors” i l’Usuari es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, a la qual se sotmeten expressament ambdues parts davant de qualsevol controvèrsia o qüestió relacionada amb el present lloc web o les activitats que s’hi desenvolupen. . Per la seva banda, en cas que l’usuari tingui el domicili fora d’Espanya, Nomen Pintors i l’Usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals competents d’Espanya.